Productfotografie, vastgoedfotografie en bruidsreportages

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Klik Fotografie partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Klik Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van De Klik Fotografie.

De verplichtingen van De Klik Fotografie gaan nooit verder dan schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van De Klik Fotografie zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is De Klik Fotografie gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij De Klik Fotografie mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

 

De overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en De Klik Fotografie de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.

 

Artikel 4 Medewerking door cliënt

Cliënt zal De Klik Fotografie en Workshops steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Klik Fotografie verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.

 

Als de uitvoering van de overkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is De Klik Fotografie bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. Bij geen enkele vorm van fotografie zullen er naaktfoto’s gemaakt worden. De erogene zones zullen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden afgedekt.

 

Artikel 5 Uitvoering

De Klik Fotografie neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

De Klik Fotografie zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van De Klik Fotografie bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Als en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Klik Fotografie  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door De Klik Fotografie in principe slechts dan worden verricht, als door partijen daaromtrent een schriftelijke toezegging heeft plaatsgevonden..

Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed naar de gebruikelijke tarieven van de website van De Klik Fotografie.

Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld is in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 

Als naar het oordeel van De Klik Fotografie een wijziging is in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is De klik Fotografie bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Beide tarieven zijn indien van toepassing exclusief reis- en verblijfskosten. Jaarlijks zal er een prijsstijging plaatsvinden welke op de website zal worden aangepast.

 

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, door overschrijving naar een door De Klik Fotografie aan te wijzen bankrekening.

 

Cliënt dient indien schriftelijk afgesproken 50% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Betalingen dienen tenminste binnen 14 dagen na facturatie te zijn betaald.

 

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Klik Fotografie en Workshops is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden al zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

 

Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van De Klik Fotografie dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening vn de factuur te kennen. Cliënt geeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afnamen van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij/zij schriftelijk alsnog een redelijk termijn voor de levering heeft gesteld en De Klik Fotografie ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van De Klik Fotografie opgeschort. In dat geval is De Klik Fotografie verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorzien omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan De Klik Fotografie zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Klik Fotografie kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- ‘verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmering door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties ets. Indien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van De Klik Fotografie beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijkheid van De Klik Fotografie en Workshops wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

 

De aansprakelijkheid van De Klik Fotografie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt De Klik Fotografie en Workshops onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebrek stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkomingen De Klik Fotografie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. De Klik Fotografie en Workshops is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk De Klik Fotografie, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op De Klik Fotografie geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als De Klik Fotografie en Workshops niet binnen een maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 12 Annulering

De Klik Fotografie behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of geldelijk te annuleren bij zodanig wijzing van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van De Klik Fotografie kan worden verlangd, In dergelijke gevallen dient De Klik Fotografie en Workshops de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk als partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een ander betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 15 Rechten beeldmateriaal

Cliënt geeft expliciet toestemming aan De Klik Fotografie tot vrij gebruik van het gemaakte beeldmateriaal. Foto’s mogen door De Klik Fotografie worden ingezet voor (online) advertenties, sociale media en websites mits deze vrij zijn van pornografische doeleinden. Cliënt is niet gerechtigd beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij schriftelijk overeengekomen. Bij plaatsing van beeldmateriaal dient de naam De Klik Fotografie te worden vermeld.

Beide partijen dienen in geen enkel geval beelden te publiceren waarbij schade berokkend kan worden.

 

Artikel 16 Geschillen

Alle geschillen tussen De Klik Fotografie en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijk procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

  

Artikel 17 Slotbepaling

De Klik Fotografie is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laats gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

 

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepalingen treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepalingen voor wat betreft de inhoud, strekking en gevold zo dicht mogelijk benadert.

 

Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

De Klik Fotografie .